Ooglift B.V. maakt gebruik van Algemene Voorwaarden. Hierin staan de regels over bijvoorbeeld betalingstermijnen en leveringsvoorwaarden. Hieronder staat de volledige tekst van

Algemene Voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door OOGLIFT BV gesloten overeenkomsten inzake dagbehandeling, (poli)klinische behandeling en/of onderzoek en voorts met betrekking tot het leveren van overige diensten en/of goederen.

2. Afwijkingen van de voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient de betaling van de factuur voor de behandeldatum te zijn ontvangen, zonder enige aftrek of verrekening. Betaling kan hetzij contant op de praktijk op de Buitenweg 26-H, 3602 PK te Maarssen, hetzij op de op de factuur aangegeven bankrekening geschieden.

4. Indien niet binnen de overeengekomen termijn wordt betaald heeft OOGLIFT BV recht op vergoeding van rente gelijk aan 1 % per maand vanaf de vervaldag. Daarnaast heeft OOGLIFT BV het recht om € 10,00 bij de nalatige wederpartij in rekening te brengen op het moment dat laatstgenoemde voor de eerste keer wordt gesommeerd een vordering te voldoen. Voor het geval OOGLIFT BV een tweede en laatste sommatie tot betaling verstuurt, heeft zij het recht om deze sommatie te verhogen met € 25,00. Dit alles de doorbelasting van de in artikel 5 genoemde kosten onverlet.

5. Alle redelijk gemaakte kosten, vallende op de inning van de vordering, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, zijn voor rekening van de nalatige wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten zijn steeds gelijk aan 15% van het achterstallige bedrag exclusief dossier- en informatiekosten en exclusief BTW.

6. Indien niet binnen de overeengekomen termijn wordt betaald heeft de praktijk het recht de behandeling niet uit te voeren. Een nieuwe afspraak voor de behandeling zal dan pas worden gemaakt nadat de factuur is voldaan.

7. De praktijk is gerechtigd te allen tijde gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling of zekerheidstelling te verlangen. Dit artikel is van toepassing op de meeste medische behandelingen waaronder ooglidcorrecties.

8. De praktijk behoudt zich het recht voor om zonder nadere kennisgeving de tarieven van behandeling te wijzigen.

9. Indien een gemaakte afspraak met betrekking tot een behandeling niet wordt nagekomen, kan OOGLIFT BV de gederfde kosten op betrokkene verhalen. Dit is van toepassing indien niet minimaal 24 uur van te voren de afspraak wordt geannuleerd tenzij er sprake is van overmacht als ziekte.

9. Op alle door ons gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

10. Alle door ons gesloten overeenkomsten zijn uitdrukkelijk onder voorbehoud van gunning door de voltallige directie. Enkel de directie is daartoe tekeningsbevoegd.

11. Alle door ons gesloten overeenkomsten voortvloeiende geschillen zullen, voor zover krachtens de wettelijke bepalingen mogelijk, met uitsluiting van ieder andere wettelijke instantie behoren tot de competentie van de bevoegde rechter te Utrecht, dan tot de competentie van de bevoegde rechter van de woonplaats van de tegenpartij.